"Quảng Nam cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới"

Thứ ba - 13/10/2015 14:08
Phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020
"Quảng Nam cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới"

"Quảng Nam cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới"

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội cùng toàn thể các vị khách quý,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được Bộ Chính trị phân công đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước hết tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đại biểu của Đại hội, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể các vị khách quý về dự Đại hội. Tôi xin chuyển đến Đại hội, đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thưa các đồng chí,

Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tỉnh nhà, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Quảng Nam đã chủ động triển khai sớm và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời tích cực làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo về công tác chuẩn bị và đã có những chỉ đạo cụ thể để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự. Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy khóa XX trình Đại hội hôm nay đã thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và báo cáo được trình bày trước Đại hội cũng là trí tuệ của toàn Đảng bộ, phản ánh khách quan, trung thực kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm tới

Thưa các đồng chí,

Quảng Nam là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, với nhiều tiềm năng và giàu truyền thống cách mạng. Trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực, phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn vào nhóm các tỉnh khá của cả nước. Một số ngành công nghiệp phát triển đạt được quy mô lớn. Các nhiệm vụ đột phá đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực, tạo thế và lực để phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch có bước phát triển đáng kể, đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Quan tâm bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Diện mạo thành thị, nông thôn có bước khởi sắc, chương trình nông thôn mới đạt được những kết quả đáng khích lệ. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở.

Những thành tựu đạt được trên đây chính là kết quả của sự cố gắng nỗ lực phấn đấu, vươn lên vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, sự đóng góp quý báu cả sức lực, trí tuệ, uy tín của các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành trung ương đã đưa tỉnh Quảng Nam từ tỉnh khó khăn vươn lên thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua là rất đáng phấn khởi, tự hào, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh và để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị; cụ thể có 5 vấn đề đã được chỉ ra, đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội tập trung thảo luận, phân tích để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Từ đó, bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Nam sẽ bứt phá phát triển nhanh và bền vững hơn.

Thưa các đồng chí,

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới sẽ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11; Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới 2016 - 2021 với tư tưởng chủ đạo là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được gửi đến các đảng bộ trong toàn Đảng thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hơn chất lượng của các văn kiện, đồng thời giúp các đảng bộ có thêm cơ sở khi xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội của đảng bộ mình và cũng để góp phần vào việc quán triệt tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Mong rằng, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, các đồng chí có những đóng góp ý kiến hay, có giá trị vào các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam cần tận dụng thời cơ, vượt qua  thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh là: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước”, tôi đề nghị những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cần bám sát chủ đề trên; xác định được mục tiêu, chỉ tiêu cho 5 năm tới và xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội chúng ta cùng quan tâm trong quá trình thảo luận.

Thứ nhất, cần tiếp tục chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết, kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và làng nghề đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai.

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, ô tô, dệt may, da giày; thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Nghiên cứu phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại lớn của cả nước.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, việc khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Tạo bước chuyển rõ nét về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm nhiều việc làm mới và chuyển dịch cơ cấu lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững, chăm lo đời sống công nhân ở các khu kinh tế, khu công nghiệp.  

Thứ ba, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, coi trọng công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác với các tỉnh có chung biên giới Việt - Lào.  

Thứ tư, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) về xây dựng Đảng gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ nguời dân tộc thiểu số, chú ý công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

Thưa các đồng chí,

Một trong nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời Đại hội sẽ lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu cho Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng: với truyền thống anh hùng, cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2393

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 62162

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2393179

Tiêu điểm